Information
แสดงความยินดีกับนักเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2562 และรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12
       +++++ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรานุช ไพรพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ).รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
      +++++นางสาววรานุช ไพรพฤกษ์ เป็นนักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เป็นบุตรของ นายธวัช ไพรพฤกษ์ อาชีพลูกจ้างประจำของรัฐ กับ นางจิรา ไพรพฤกษ์ อาชีพค้าขาย อยู่ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 2 ตำบลคุระอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ผลงาน รางวัล ที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
      -เป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12
      -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันล่านิทานคุณธรรมในงานศิลปะหัถตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69
      -เป็นนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
      -เป็นแกนนำอนุรักษ์พลับพลึงธาร
      +++++นางสาววรานุช ไพรพฤกษ์ กล่าวว่า ตัวเองขอขอบพระคุณทางโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนร่วมในการทำให้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นอย่างมาก ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับน้ำใจ และความช่วยเหลือจากทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ข้าพเจ้าเติบโตมาในครอบครัว ที่อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง การได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน จึงเป็นเสมือนรางวัลแห่งเกียรติยศที่นำมาซึ่งความปลื้มปิติ และความยินดียิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว และรางวัลนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ข้าพเจ้าเป็นพสกนิกรที่ดีใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ช่วยสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป สำหรับคติข้อคิดที่ใช้ คือ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ
       โดยเครือข่ายสตรีพังงา ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน