Information
เด็กเก่ง สพม.14 ผล O-NET เต็ม 100 คะแนน
       +++++จากการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ.) ผลการทดสอบมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม จำนวน 28 คน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย สตรีระนอง พิชัยรัตนาคาร กระบุรีวิทยา และท้ายเหมืองวิทยา โดยระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนคนเก่งทุกคน
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน