นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

 

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร สพม.14
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์: 0-7648-1529 ต่อ 102
โทรสาร: 0-7648-1530
   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 086-690-6705
นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 091-157-6484
นางสาวนัชชา ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 088-872-5736
นางสุริศา สุขสัญญากิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 085-392-2215
นายอัสนัย กิ่งบุญตา พนักงานราชการ 091-527-8779
นางสาวชนันธนา หัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ 089-646-7607
นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด 091-034-3414
นายอุดมศักดิ์ ทับไทย พนักงานขับรถ 088-756-5810
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ แม่บ้าน 086-278-2393
นางพยอม เกื้อสกุล แม่บ้าน 086-946-3461
นางสายฝน ไคลนาค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.14 จังหวัดระนอง 091-825-3974

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน