นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร


โทรศัพท์: 0-7648-1529
โทรสาร: 0-7648-1530
   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 0-7648-1529 ต่อ 111 08-1535-7173
นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 0-7648-1529 ต่อ 112 08-1788-0952
นายศวิษฐ ศรีสง รอง ผอ.สพม.14 0-7648-1529 ต่อ 113 09-8915-9912
นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม.14 0-7648-1529 ต่อ 09-4806-7429
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน