นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา

Untitled Document


Untitled Document
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)

ชื่อ / สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 0-7641-2065 0-7641-1579
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 08-1788-6943
นายวัฒนา จินดาพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 08-9648-6936
นายวิทยา สวัสดิ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 08-6594-8437
นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 08-7266-8779
นายสุรพล บุญกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 08-1416-2389
โรงเรียนสตรีพังงา 0-7641-2052 0-7641-2052
นายสมควร ดิษฐ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 08-9594-9703
นางวิภาดา ขุนนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 09-5068-4481
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวี
วิทยาคม
0-7647-3101 0-7647-3102
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 08-4626-3082
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 0-7658-1387 0-7658-1388
นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 08-9866-2608
โรงเรียนคลองเคียน
รัฐราษฎร์รังสรรค์
0-7645-1284 0-7645-1284
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 08-2802-2322
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 0-7648-4956 0-7648-4956
นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 08-2801-5778
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 08-6960-0702
นายสมภพ คมกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 08-7274-9800
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 0-7644-5105 0-7644-5104
นายถนัด ก่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 08-9587-9683
โรงเรียนทับปุดวิทยา 0-7659-9012 0-7659-9011
นายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 08-1956-4375
นางจันทนา รอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 08-6272-8915
นางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 08-1272-3443
นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 08-4848-2693
โรงเรียนเกาะยาววิทยา 0-7659-9012 0-7659-9011
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 0-7642-1118 0-7643-1331
นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-9873-5970
นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-1958-0306
นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-2807-9796
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 0-7642-1664 0-7642-5512
นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 08-0881-9210
โรงเรียนกะปงพิทยาคม 0-7649-9108 0-7649-9134
นายดลวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 08-2805-0772
นายประกาศ การขยัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 08-1968-6039
โรงเรียนคุระบุรี
ชัยพัฒนาพิทยาคม
0-7649-1274 0-7649-1274
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 08-1536-0947
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภูริพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 08-4845-2501