นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา

Untitled Document


เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โทรศัพท์: 076-412065// โทรสาร: 076-411579
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 081-788-6943
นายวัฒนา จินดาพล รอง ผอ.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 089-648-6936
นายสุรพล บุณกานนท์ รอง ผอ.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 081-416-2389
     
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โทรศัพท์: 076-484956 // โทรสาร: 076-484840
นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 082-801-5778
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล รอง ผอ.โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 086-960-0702
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โทรศัพท์: 076-421118 // โทรสาร: 076-431331
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 084-626-3082
นางวรอิศรา พรหมภัทร รอง ผอ. โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 081-958-0306
นางภัทธิดา กันเสนาะ รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 082-807-9796
     
โรงเรียนทับปุดวิทยา โทรศัพท์: 076-599012 // โทรสาร: 076-599012
นายสุนทร รักเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 081-956-4375
นางจันทนา รอดแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนทับปุดวิทยา 086-272-8915
นางสาวพรทิพย์ โกศลศักดิ์สกุล รอง ผอ.โรงเรียนทับปุดวิทยา 081-272-3443
นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนทับปุดวิทยา 084-848-2693
     
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โทรศัพท์: 076-491274 // โทรสาร: 076-491274
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 081-536-0947
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ รอง ผอ. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 084-845-2501
     
โรงเรียนสตรีพังงา โทรศัพท์: 076-412052 // โทรสาร: 076-412052 ต่อ127
นายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 089-594-9703
นางวิภาดา ขุนนิตย์ รอง ผอ. โรงเรียนสตรีพังงา 095-068-4481
     
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โทรศัพท์: 076-494338 // โทรสาร: 076-494339
นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 089-866-2608
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 089-725-9044
     
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โทรศัพท์: 076-445104 // โทรสาร: 076-445104
นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 080-881-9210
     
โรงเรียนเกาะยาววิทยา โทรศัพท์: 076-597107 // โทรสาร: 076-597107
นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา 081-693-1106
     
โรงเรียนกะปงพิทยาคม โทรศัพท์: 076-499108 // โทรสาร: 076-499108
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 082-805-0772
     
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โทรศัพท์: 076-473101 // โทรสาร: 076-473101
นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 089-973-2005
     
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 076-451284 // โทรสาร: 076-451284
นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 082-802-2322
     
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โทรศัพท์: 076-425511 // โทรสาร: 076-425511
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 081-370-0511
     

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน