นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

 

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา

Untitled Document


เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โทรศัพท์: 076-412065// โทรสาร: 076-411579
นายพรศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 089-866-2608
     
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โทรศัพท์: 076-484956 // โทรสาร: 076-484840
นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 082-801-5778
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โทรศัพท์: 076-421118 // โทรสาร: 076-421118
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 084-626-3082
นางวรอิศรา พรหมภัทร รอง ผอ. โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 081-958-0306
นางภัทธิดา กันเสนาะ รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 082-807-9796
     
โรงเรียนทับปุดวิทยา โทรศัพท์: 076-599012 // โทรสาร: 076-599012
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 082-805-0772
     
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โทรศัพท์: 076-491274 // โทรสาร: 076-491274
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 081-536-0947
     
โรงเรียนสตรีพังงา โทรศัพท์: 076-412052 // โทรสาร: 076-412052 ต่อ127
นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 081-693-1106
     
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โทรศัพท์: 076-494338 // โทรสาร: 076-494339
นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 081-370-0511
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 089-725-9044
     
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โทรศัพท์: 076-445104 // โทรสาร: 076-445104
นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 080-881-9210
     
โรงเรียนเกาะยาววิทยา โทรศัพท์: 076-597107 // โทรสาร: 076-597107
นางฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา 089-724-5088
     
โรงเรียนกะปงพิทยาคม โทรศัพท์: 076-499108 // โทรสาร: 076-499108
นางจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม  
     
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โทรศัพท์: 076-473101 // โทรสาร: 076-473101
นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 089-973-2005
     
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 076-451284 // โทรสาร: 076-451284
นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 096-268-6593
     
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โทรศัพท์: 076-425511 // โทรสาร: 076-425511
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 081-079-7916
     

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน