สืบค้นข่าวเก่าข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
          •   รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556 สพป.เชียงใหม่ 4 รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รายละเอียด  ::Click::
          •   ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียด  ::Click::
          •   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียด  ::Click::
          •   รับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 5 รายละเอียด  ::Click::
          •   การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
          •   แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 รายละเอียด  ::Click::
          •   สพม.14 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 16 สาขาวิชาเอก 41 อัตรา รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 4 รายละเอียด  ::Click::
          •   รับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สังกัด สพม. 14 ครั้งที่ 4 รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 สังกัด สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 สังกัด สพม.14 รายละเอียด  ::Click::
          •   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 3 รายละเอียด  ::Click::
          •   ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) รายละเอียด  ::Click::
          •   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียด  ::Click::
          •   รับสมัครบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 สังกัด สพม.14 ครั้งที่ 3 รายละเอียด  ::Click::


 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน