มติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ครั้งที่ 2 / 2559 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 1 / 2559 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 10 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 9 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 8 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 6 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 5 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 4 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 3 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 2 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 1 / 2558 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 11 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 10 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 9 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 7 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 6 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 5 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 4 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 2 / 2557 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 10 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 9 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 8 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 7 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 6 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 5 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 4 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 3 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 2 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->   
ครั้งที่ 1 / 2556 ดาวน์โหลด  ----->