คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25/04/2559