เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน1 โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ชุด Let,s Read ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบามเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
 การประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนสตรีพังงา
 รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง โครงสร้างทางสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รหัสวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน