PLC: Professional Learning Community “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
 
     แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ 126/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน