นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

บุคลากร สพม.14


 
บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ -ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
-ว่าง- -ว่าง- นายอัสนัย กิ่งบุญตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
     
     
นางพัทธนันท์ วรภู นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์
     
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นางพะยอม เกื้อสกุล -ว่าง-
แม่บ้าน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
     
 
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ -ว่าง-
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต นักการภารโรง
     
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน