นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 

 
 
 
 

บุคลากร สพม.14  บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ -ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
     
-ว่าง- -ว่าง- นายอัสนัย กิ่งบุญตา
พนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน พนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน พนักงานราชการ
     
นางสาวชนันธนา หัสดี นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์
     
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นางพะยอม เกื้อสกุล นายวิระศักดิ์ จาราช
แม่บ้าน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
     
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ นายชุมพล บางคราม
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง พนักงานธุรการช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต นักการภารโรง
     
   
นายวีระชัย ไพรวัลย์    
เวรยาม    

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน