นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

บุคลากร สพม.14


 
บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
 
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ -ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
 
-ว่าง- นางสุริศา สุขสัญญากิจ นายอัสนัย กิ่งบุญตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
     
     
นางพัทธนันท์ วรภู นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์
     
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นางพะยอม เกื้อสกุล ว่าที่ ร.อ.กฤษฎา วรรณา
แม่บ้าน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
     
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ นายสมชาย อมร
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต นักการภารโรง
     
นายธีรพงษ์ กัญจนะกาญน์
พนักงานขับรถยนต์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน