นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

บุคลากร สพม.14บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ นางสาวสนธยา  อรรคจุ่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
นายโอภาส  ถวิลกาล นางสาวพัทธนันท์  วรภู นางสาวจันทนี  บุญนำ
ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ธุรการ นักจัดการงานทั่วไป
     
นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย นายอัสนัย  กิ่งบุญตา
พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ
แม่บ้าน