นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

บุคลากร สพม.14  บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
โทร 08-6690-6705
  คู่มือปฏิบัติงาน  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 09-1157-6484 โทร 08-872-5736 โทร 08-3960-9629
คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน  
     
นายอัสนัย กิ่งบุญตา นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นางสาวชนันธนา หัสดี
พนักงานราชการ พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร 09-1527-8779 โทร 09-1034-3414 โทร 09-5392-2215
คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน
     
นายอุดมศักดิ์  ทับไทย นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นายวิระศักดิ์ จาราช
พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
โทร 09-6257-5810 โทร 08-6278-2393 โทร 08-4850-1885
     
     
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ นายวีระชัย ไพรวัลย์
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง พนักงานธุรการช่วยปฏิบัติงาน เวรยาม
โทร 09-1825-3974 ศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต โทร 06-1658-8656
  โทร 08-5033-6223  
  คู่มือปฏิบัติงาน  
     

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน