นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

บุคลากร สพม.14


บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
 
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ -ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
 
-ว่าง- นางสุริศา สุขสัญญากิจ นายโอภาส ถวิลการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ
     
     
นางสาวจันทนี บุญนำ นายอัสนัย กิ่งบุญตา นางพัทธนันท์ วรภู
พนักงานราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
     
นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย นายประจักษ์ กสิบาล
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว
     
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นางพะยอม เกื้อสกุล นางสาวสายฝน ไคลนาค
ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง
     
 
-ว่าง-
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต