นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

บุคลากร สพม.14


 
บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
     
 
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ -ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     
 
-ว่าง- นางสุริศา สุขสัญญากิจ นายอัสนัย กิ่งบุญตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
     
     
นางพัทธนันท์ วรภู นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นายอุดมศักดิ์  ทับไทย
เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์
     
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นางพะยอม เกื้อสกุล ว่าที่ ร.อ.กฤษฎา วรรณา
แม่บ้าน แม่บ้าน พนักงานขับรถยนต์
     
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ นายสมชาย อมร
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต นักการภารโรง
     
นายธีรพงษ์ กัญจนะกาญน์
พนักงานขับรถยนต์