นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)
     
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ นางณัฐญาพร เสวตานนท์ นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ นางสาวอรสา เสรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
- ว่าง - นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู นายสุนทร รักเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
     
นายมนตรี ยกเชื้อ นายพรศักดิ์ จินดาพล นายรัชพล ทองเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     
   
  นายสมควร ดิษฐสุวรรณ  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา