นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)
     
นางจันทนา แก้วมุกดา นางฐิติพร เปกะมล นายพาหน ร่วมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ นายพรศักดิ์ จินดาพล นายพรศักดิ์ ทวีรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
     
นายมนตรี ยกเชื้อ นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู นายรัชพล ทองเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     
   
  นางณัฐญาพร เสวตานนท์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน