นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)
     
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ นางณัฐญาพร เสวตานนท์ นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ นางสาวอรสา เสรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
นายเลิศธิไกร ภิรมย์ นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู นายสุนทร รักเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
     
นายมนตรี ยกเชื้อ นายพรศักดิ์ จินดาพล นายรัชพล ทองเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     
   
  นายสมควร ดิษฐสุวรรณ  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา