นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา)
     
นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ นายสมควร ดิษฐ์สุวรรณ นางสาวอรสา เสรีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
นายพรศักดิ์ จินดาพล นายพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
     
นายถนัด ก่อสุวรรณ นายสุนทร รักเมือง -
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา
     
นายเลิศธิไกร ภิรมย์ รัชพล ทองเกื้อ นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม
     
   
  นายเฉลิม จันทร์พงศ์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม