นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

     
   
  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  
  ผู้อำนวยการ  
     
 
นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์  ศรีสง -ว่าง-
รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ