นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14     
   
  นายสมชาย รองเหลือ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  
โทร 08-1606-3005
e-mail Somchai.r.1205@gmail.com
     
นายสามารถ  รังสรรค์ นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ -ว่าง-
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โทร 09-4806-7429 โทร 08-7277-4383
e-mail 9d.yard61@gmail.com e-mail Narin21042519@gmail.com
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน