นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
 
  

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14     
   
  นายสมชาย รองเหลือ  
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
     
นายสุนทร รักเมือง นายร้าเฉต หัศนี นายสถิต ตรีบุรุษ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายชวนะ คำกล้า นายพรศักดิ์ จินดาพล นายปัญญา หัตถิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
นายฮัมบัด เปกะมล   นายถาวร เวชจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและเลขานุการ
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน