นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

     
   
  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
 
     
นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน นายร้าเฉต หัศนี นายชวนะ คำกล้า
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายสถิต ตรีบุรุษ นายมนตรี พรผล นายโกศล ใสขาว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 
นายฮัมบัด เปกะมล   นายถาวร เวชจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการและเลขานุการ