จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
        ข่าวประจำเดือนมกราคม 2562         ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562
          - 1.สมาคมชาวปักษ์ใต้นครชิกาโก มอบทุนการศึกษา นักเรียน ชว.           - 59.มอบเกียรติบัตร พร้อมเลินรางวัล O-net ม.6
          - 2.พิชัยฯจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย           - 60.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          - 3.พิชัยจัดงานปีใหม่คึกคัก เด็กๆยิ้มแป้นรับของขวัญจากคุณครู  
          - 4.คณะครู พิชัยเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
          - 5.ตัวแทนครู ร่วมกิจกรรม ชาวระนองร่วมใจ รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง  
          - 6.กว.ร่วมใจ รู็จักใช้ รู้จักแยกขยะก่อนทิ้ง  
          - 7.กะเปอร์วิทฯ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน 
          - 8.แผนการเรียนภาษาจีน ร.ร.พิชัยฯ  
          - 9.เหรียญทอง ของ ด.บ.  
          - 10.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ร.ร.พิชัยฯ  
          - 11.แผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  
          - 12.ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ ตรัง  
          - 13.กว.ร่วมแจกความสดใส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562  
          - 14.หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง  
          - 15.ทับปุดวิทยาคว้า 8 เหรียญทอง  
          - 16.ครูดี มีจรรยา มุ่งพัฒนา สร้างเยาวชนไทย  
          - 17.ป.ท.ว.ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
        ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
          - 18.มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคาร "ความดี"  
          - 19.เสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน  
          - 20.สมาคมฮากกาจังหวัดระนอง มอบทุนสนับสนุนกีฬาวูซู  
          - 21.การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
          - 22.เปิดประตูสู่ ชว.ประจำปีการศึกษา 2561  
          - 23.เข้าวัดฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"  
          - 24.ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมพล รวมพลีง เลือกตั้งคนดี  
          - 25.ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561 ร.ร.คลองเคลียนฯ  
          - 26.รักจัง STP สตรีพังงา  
          - 27.หลาดใต้ต้นไทร วีรสตรีอนุสรณ์  
          - 28.พิธีประดับอินธนูลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  
          - 29.ต.ง.ว.เป็นสนามสอบ O-net 2561  
          - 30.ชว.จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,ม.6 ปี 2561  
          - 31.รณรงค์ร่วมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562  
        ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562  
          - 32.ชว.ร่วมแสดงความยินดีกับรองสมภพ ย้ายดำรงตำแหน่งใหม่ ผอ.โรงเรียนหยกบำรุง  
          - 33.Quality Teacher For Quality Education  
          - 34.คณะครูโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯร่วมชมผลงานทางวิชาการ  
          - 35.ชาวเสนา รณรงค์พร้อมใจไปเลือกตั้ง  
          - 36.ส.ญ.ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง62  
          - 37.ครอบครัวเสนา ร่วมส่งคุณครูสิริลักษณ์ แซ่ตัน บรรจุ ผอ.  
          - 38.สุขสมหวัง บนเส้นทางที่ก้าวไกล  
          - 39.นักเรียนสตรีระนองขานรับมาตรการป้องกันอาชญากรรม  
          - 40.โรงเรียนทุ่งมะพร้าว ได้รับรางวัล "กลุ่มต้นแบบระดับเพชร TO BE NUMBER ONE"  
          - 41.ตลาดนัดชุมชน กะเปอร์วิทยา  
          - 42.โคคา-โคล่า มอบอุปกรณ์กีฬาให้ ลว.  
          - 43.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
          - 44.เสนาเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่10  
          - 45.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและตัมมัสอัลกรุอ่าน  
          - 46.ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3,ม.6 กระบุรีวิทยา  
          - 47.นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  
          - 48.กว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่งคัดกรองเด็กพิการเรียนรวม  
          - 49.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา "คีรีเขต"  
        ข่าวประจำเดือนเมษายน 2562  
          - 50.หลักสูตรประจำปี รุ่นที่2/2561 เป็นข้า เป็นแม่พิมพ์  
          - 51.มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท O-net ม.3  
          - 52.มอบประกาศนียบัตรละอุ่น ม.3,ม.6  
          - 53.ดีบุกร่วมพพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  
          - 54.ดีบุกร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก  
          - 55.โครงการอบรมค่ายคุณธรรม ยุวสาสมาธิ  
          - 56.มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ปี 2562 ทุ่งโพธิ์  
          - 57.สตรีระนอง คว้า2 ทอง 1 Best of The Best International  
          - 58.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษานำร่อง  
   
   
   
   
  ปี 2561

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน