จดหมายข่าวโรงเรียน

 จดหมายข่าวโรงเรียน  
        ข่าวประจำเดือนมกราคม 2563  
          - 1.ต.ง.ว.คว้า เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1  
          - 2.เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม  
          - 3.ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา  
          - 4.เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2563  
          - 5.ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา ละอุ่นวิทยาคาร  
          - 6.นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
          - 7.พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  
          - 8.สมาคมทักษิณ นิวยอร์ค มอบทุน นักเรียน ล.ว.  
          - 9.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร  
          - 10.วัดผลกางภาคเรียน  
          - 11.ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่69  
          - 12.ศิลปหัตกรรมนักเรียน กะเปอร์วิทยา ครั้งที่69  
          - 13.วิทยาลัยดุสิตธานี แนะแนวการศึกษา  
          - 14.กาตาร์ แอร์แวร์ มอบอุปกรณ์ทางการแทพย์  
          - 15.นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
          - 16.วันครู 2563  
          - 17.เทศกาลตรุษจีน กวป.  
          - 18.ติว O-NET 2563  
          - 19.นักเรียน กปว.ต่อคิวกันบริจาคเลือด  
          - 20.พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  
          - 21.สตรีพังงา คว้า 16 เหรียญ  
          - 22.เด็กสตรีพังงา ได้รับคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10  
          - 23.อวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563  
          - 24.หลานย่าอันดามัน คว้า 17 ทอง  
          - 25.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
          - 26.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายพลังงานชุมชน  
          - 27.อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC  
          - 28.ตรุษจีนศรีนครินทร์ สืบศิลป์ถิ่นมังกร  
          - 29.ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ (สมศ.)  
          - 30.ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563  
          - 31.โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สรางสรรค์คุณภาพเด็กไทย  
          - 32.PKRU CARNIVAL BOOK FAIR 2020  
          - 33.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
          - 34.ทัศนศึกษาเสริมประสบการณ์ต่างประเทศ  
          - 35.นำเสนองานหน่วยบูรณาการ  
          - 36.การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่1  
          - 37.กิจกรรมนำเสนอหน่วยบูรณาการ  
          - 38.มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล อันดับที่ 1  
          - 39.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปะหัตภกรรม เสนานุกูล  
          - 40.ตามติดชีวิตนักเรียน AFS รุ่นที่ 58  
          - 41.ค่ายคอมพิวเตอร์ การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น  
          - 42.การเลือกตั้งสภาองค์กรการบริหารกิจการนักเรียน (อบน.)  
          - 43.คีรีเขต คว้าหรียญทอง แข่งขันประติมากรรมลอยตัว  
          - 44.ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา วันครูปี 2563  
          - 45.รางวัลเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  
          - 46.รางวัลวัฒนธรรมวินิต  
          - 47.ฟ้าขาว คว้า 4 รายการ ศิลปะหัตถกรรม  
          - 48.วันครูแห่งชาติ สตรีระนอง  
          - 49.วันยุทธพัตถี  
          - 50.English and Chinese Exhibition Day 2019  
          - 51.กิจกรรมวันตรุษจีน  
          - 52.ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด 2563  
          - 53.วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2563  
          - 54.ทุ่งโพธิ์ คว้า 4 เหรียญทอง ศิลปหัตถกรรม  
          - 55.2เด็กทุ่งโพธิ์ ได้รับเลือกเป็น To Be Number Ine ODOL  
          - 56.เด็กทุ่งโพธิ์เจ๋ง ได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กพฤติกรรมดีมีคุณธรรม  
          - 57.ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา ทุ่งโพธิ์  
   
      ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ปี 2562
   
   
   

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน