มาตรฐานสำนักงานเขต
          - คู่มือ มาตรฐานสำนักงานเขต
          - คลิป (2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560)
          - คลิป (2.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1)
          - คลิป (2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2)
          - คลิป (2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3)
 
  แผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
          - คลิป (1.1 ภาพรวมการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
          - คลิป (1.2 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3)
          - คลิป (1.3 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 และส่วนที่ 2)
          - คลิป (1.4 การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
 
  ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
          - แนวทางการขจัดทำรายงาน
          - แบบฟอร์ม
          - ระเบียบ
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพม.14
          - ประวัติวิทยากร
          - ทดสอบความรู้
          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
          - แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
          - ใบงาน
 
  คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
          - คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ (บุคลากร)
          - คำสั่งที่ 19/2560
          - คำสั่งที่ 37/2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
          - คำสั่งที่ 117/2561 (กลุ่มนิเทศฯ)
          - คำสั่งที่ 153/2561 (กลุ่มบุคคล)
          - คำสั่งที่ 206/2561 (กลุ่มบุคคล)
          - คำสั่งที่ 267/2561 (กลุ่มนิเทศฯ)
          - คำสั่งที่ 54/2562 (กลุ่มอำนวยการ)
 
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ (รอง ผอ.สพม.)
          - คำสั่งที่ 18/2560
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
          - คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้รถราชการ
          - คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน 2560
          - คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน 2561
 
  คำสั่งรักษาราชการแทน
          - คำสั่งที่ 170/2561
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน