คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สพม.14
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          - หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  การติดตามและประมวลผลฯ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
         ประจำปีงบประมาณ 2562
          - คลิป ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES
          - คลิป ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ
          - คลิป 1.1.ภาพรวมการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
          - คลิป 1.2 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3
          - คลิป 1.3 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 และส่วนที่ 2
          - คลิป 1.4 การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - คลิป 2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
          - คลิป 2.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้วัด 1,2,3
          - คลิป 2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,3,4 และ 5
          - คลิป 2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3
 
  แผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
          - คลิป (1.1 ภาพรวมการติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)
          - คลิป (1.2 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3)
          - คลิป (1.3 การติดตาม ประเมินผล ในยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 และส่วนที่ 2)
          - คลิป (1.4 การติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
 
  มาตรฐานสำนักงาน สพท.
         ประจำปีงบประมาณ 2562
          - คู่มือ มาตรฐานสำนักงานเขต
          - แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
          - คลิป 1.ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ2562
          - คลิป 2.ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลฯ มาตรฐาน สพท.ประจำปี งปม.2561
          - คลิป 3.การติดตามและประเมินผลตามมาตรฐาน สพท อ สินีนาถ
          - คลิป 4.สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ
          - คลิป 5.การรายงานในระบบ e MES
         มาตรฐานสำนักงานเขต 2561
          - คู่มือ มาตรฐานสำนักงานเขต
          - คลิป (2.1 ภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560)
          - คลิป (2.2 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 1)
          - คลิป (2.3 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 2)
          - คลิป (2.4 การติดตามและประเมินผลมาตรฐานที่ 3)
 
  ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
         ประจำปีงบประมาณ 2562
          - แนวทางการจัดทำรายงาน
         ประจำปีงบประมาณ 2561
          - แนวทางการจัดทำรายงาน
          - แบบฟอร์ม
          - ระเบียบ
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพม.14
          - ประวัติวิทยากร
          - ทดสอบความรู้
          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
          - แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
          - ใบงาน
 
  คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน สพม.14
          - ประจำปี 2562
          - ประจำปี 2561
          - ประจำปี 2560
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
          - คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้รถราชการ
 
  คำสั่งรักษาราชการแทน
          - คำสั่งที่ 170/2561
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน