เผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชน
 
          - สพม.14 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดประกาศเดินหน้าโรงเรียนสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น (Andaman focus อันดามัน โฟกัส)
          - สพม.14 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดประกาศเดินหน้าโรงเรียนสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น (นสพ.ข่าวชัดTV)
          - สพม.14 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดประกาศเดินหน้าโรงเรียนสุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น (77ข่าวเด็ด)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561
 
          - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
          - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับประธานสหวิทยาเขต
          - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กับสถานศึกษาในสังกัด
          - ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
          - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - ขั้นตอนการทำกิจกรรมก่อนการประชุม อบรม สัมมนา
          - คู่มือการประเมิน ITA 2561
          - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2560
 
          - (คลิป) สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560
          - ภาคผนวก ก แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
          - แนวทางตอบ EBIT
          - การชี้แจง กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          - ITA2017 Online สรุป ดร.อานนท์
          - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560
    
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โรงเรียนสุจริต
 
          - รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560
          - ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่องเจตนาสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          - คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
    
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต
 
     ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” เขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 14/06/2560 ณ โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา
          - กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา
          - คลิป coi
          - บริหารงานคดี
          - การประเมิน ITA 2560
          - โรงเรียนสุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
          - บทเพลงที่เกี่ยวข้อง (โตไปไม่โกง /พอใจเท่าที่เรามี /โรงเรียนสุจริต /ส่วนรวมต้องมาก่อน /ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ)
          - (คลิป) เพลงชาติไทย
          - (คลิป) บทกราบพระรัตนตรัย
          - คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
          - (คลิป) ป๋าเปรม ประกาศค่านิยมใหม่ เลิกไหว้คนโกง ใครไม่ล้างอายถือว่าทรยศชาติ
          - (คลิป) กับดักการศึกษาไทย โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
          - (คลิป) เหตุแห่งการคอรัปชั่น 1 โดยท่าน วุฒิชัย วชิรเมธี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน