1.คู่มือการประเมิน ITA
2.โครงการ สพท.สุจริตฯ
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563
 

1.คู่มือการประเมิน ITA
2.คำสั่ง
  -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
  -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
3.กรอบการประเมิน ITA Online
  -คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  -คู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
  -VDO ประชุมITA (ครั้งที่1)
  -VDO ประชุมITA (ครั้งที่2)
4.โครงการ(สพท.สุจริตฯ)
5.รายงานผลการดำเนินงานตาม
  โครงการ(กิจกรรม สพท.สุจริตฯ)
 

1.คู่มือการประเมิน ITA
 
2.คำสั่ง
 
3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 
4.ผลการประเมิน ITA


เผยแพร่ข่าวทางสื่อมวลชน
 
    
 

 

1.โครงการ(โรงเรียนสุจริตฯ)
2.คู่มือการประเมิน ITA 2563
3.กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
4.รายงานผลรูปเล่มสถานศึกษาออนไลน์
5.แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนสุจริต
6.ประกาศ ITA สถานศึกษา 2563
 
1.โครงการ(โรงเรียนสุจริตฯ)
2.รายงานผลการดำเนินงานตาม
  โครงการ(กิจกรรมโรงเรียนสุจริตฯ)
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน