Craftyslide - A tiny jQuery slideshow plugin
 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 
 

 
 
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
 
กิจกรรม 5 ส. สพม.14 รวมใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 นำข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 พร้อมทั้งลูกจ้างจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมใจทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดระนอง
        นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จังหวัดระนอง
 

สพม.14 รับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายกา “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบทางไกล (VDO Conference )
 

ดูข่าวทั้งหมด
 

 
สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
      นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับดีเด่น และโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o –net) ประจำปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลำดับที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับที่ 5 ของประเทศ
 
สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )"
 
อ่านทั้งหมด
 


    •    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์าสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปปช.07)   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พนักงานขับรถยนต์)   ::รายละเอียด::
    •    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีงบประมาณ 2561   ::รายละเอียด::
    •    Download เอกสารที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณปี 2561   ::รายละเอียด::
    •    ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    ผลการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา        ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การขึ้นขึ้นบัญชีและยกเลิการขึ้นบัญผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14   ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1           ::รายละเอียด::
    •    การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560             ::รายละเอียด::
    •    ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
Untitled Document