Untitled Document
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
       เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์มนการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมทางไกล VDO conference
       ขี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
       เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562

 

 
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ รับรางวัล “คุรุสดุดี” และ และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา รับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด และเกียรติบัตรประเภทผู้นำสถานศึกษาในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
ครูดาริน ทรายทอง ครูดีในดวงใจ สพม.14 ปี 2562
      ขอแสดงความยินดีกับ นางดาริน ทรายทอง ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ครูดีในดวงใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปี 2562 เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63
 
 


    •    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการรถตู้ 12 ที่นั่ง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย์   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศตำแหน่งว่างและรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศการรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศประกวดราคารถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง(โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา) ครั้งที่ 2   ::ดาวน์โหลด::
    •    องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น   ::รายละเอียด::
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน