การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
 
     ปี 2563
     [วันที่ 09/04/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/03/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
     [วันที่ 12/02/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/01/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
     [วันที่ 12/12/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563
     [วันที่ 14/11/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
     ปี 2562
     [วันที่ 15/10/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/09/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/08/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
     [วันที่ 12/07/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/06/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/05/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/04/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/03/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/02/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/01/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/12/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/11/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
     ปี 2560
     [วันที่ 18/10/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
     [วันที่ 18/09/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560
     [วันที่ 10/08/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/07/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/06/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560
     [วันที่ 15/05/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/04/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/03/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/02/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/01/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/12/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/11/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560
 
การเปิดเผยงบจัดซื้อจัดจ้างสู่สาธารณะ
 
     ปี 2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
    แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะรายการรถตู้
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคารายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการรถตู้ 12 ที่นั่ง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศประกวดราคารถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง(โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา) ครั้งที่ 2
    ยกเลิกประกาศประกวดราคา ที่ 5/2562 ลงวันที่ 8ก.พ.2562
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)
    ประกาศ สพม 14 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้
    ประกาศประกวดราคา รายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2562
     ปี 2561
    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่3
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่1
    ประกาศสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
    คำสั่ง สพม.14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)(ครั้งที่2)
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 3 /2561
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     คำสั่ง สพม.14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
 
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
 
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2562
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่1
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่2
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.14

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน