การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
 
     [วันที่ 11/04/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/03/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/02/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/01/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/12/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/11/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
     [วันที่ 18/10/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
     [วันที่ 18/09/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560
     [วันที่ 10/08/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/07/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/06/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560
     [วันที่ 15/05/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/04/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/03/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/02/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/01/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/12/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/11/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560
 
การเปิดเผยงบจัดซื้อจัดจ้างสู่สาธารณะ
 
    แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะรายการรถตู้
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคารายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการรถตู้ 12 ที่นั่ง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศประกวดราคารถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง(โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา) ครั้งที่ 2
    ยกเลิกประกาศประกวดราคา ที่ 5/2562 ลงวันที่ 8ก.พ.2562
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)
    ประกาศ สพม 14 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้
    ประกาศประกวดราคา รายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2562
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่3
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่1
    ประกาศสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
    คำสั่ง สพม.14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)(ครั้งที่2)
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 3 /2561
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่1
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่2
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562
     คำสั่ง สพม.14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2562
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน