Download เอกสารของกลุ่มต่างๆดาวน์โหลดงานนิติกรและกฎหมาย
 โครงสร้างของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้าง
 สาระสำคัญกฎหมายจัดซ์้อจัดจ้าง2
 
ดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล
  แนวปฎิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
          - แบบฟอม์รสำหรับการขออนุญาต
 แบบแสดงเจตนาฯ เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล (แบบ 2)
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 แบบคำขอ แบบรายงาน แบบข้อเสนอพัฒนางาน
 หลักเกณฑ์การขออนุมัติให้การลาศึกษาต่อ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาศึกษา ว 8/2554
 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 13/2556     ว 13/2556   ||   แบบ กคศ.1-ดีเด่น   ||   แบบ กคศ.2-ดีเด่น   ||   แบบ กคศ.3-1-ดีเด่น   ||   แบบ กคศ.3-2-ดีเด่น   ||   แบบ กคศ.3-3-ดีเด่น   ||   แบบ กคศ.3-4-ดีเด่น   ||   แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน   ||   รางวัลตาม ว13 ที่สพฐ.เสนอ กคศ. พิจารณา
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ซักซ้อมการส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
 ใบสมามัครสมาชิก กบข.
 ใบลาต่างๆ     ลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว   ||   ลาพักผ่อน   ||   ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน   ||   ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   ||   ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ||   ลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ||   ลาไปฟื้นฟูสมรรถณภาพด้านอาชีพ   ||   ลาติดตามคู่สมรส   ||   ลาอุปสมบท   ||   ลาเข้ารับตรวจเลือก   ||   แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ||   ขอยกเลิกใบลา   ||   ระเบียบการลาข้าราชการ   ||   สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554   ||   รวมแบบใบลา
 แบบขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนภาครัฐ
 โปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูล กพ.7 อิเล็กทรอนิคส์ (ก.ค.ศ.16) คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูล กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์      พังงา      ภูเก็ต      ระนอง
 การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม)
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
 แบบหนังสือรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย‏
 เลื่อนเงินเดือน ว.21
 หนังสือรับรองเงินเดือน
 รายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ป.ม.    ,   แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูสาขาขาดแคลน โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต แผนงานขยายโอกาสฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูธุรการ โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง แผนงานขยายโอกาสฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างLab Boy โครงการคืนครูฯ
 ระเบียบ ว17/52
 ระเบียบการทำวิทยฐานะ ว5/54
 ระเบียบการทำวิทยฐานะ ว17/52
 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 แบบฟอร์มคำร้องขอโอน
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศเพิ่มเติม
 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ
 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ( โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด )
 แบบคำขอย้ายของลูกจ้างประจำ
 แบบฟอร์มขอลาออกของลูกจ้างประจำ
 หนังสือรับรองเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษา
 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
 ใบขออนุญาติพกพาปืน
 ใบขอยกเลิกวันลา
 ใบขอแก้วัน เดือน ปีเกิด
 แบบแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็ตตกทอด
 แบบรายงานลาเข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
 แบบรายงานการศึกษาต่อ
 แบบฟอร์มการขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
 แบบคำร้องขออนุญาติไปต่างประเทศ
 แบบคำขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 แบบขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 แบบการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
 ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 แบบ  สพม.เขต 14 (1 - 4)