ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

 คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.14 (ปี 2561)
 คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.14 (เป็นการภายใน)
 โครงสร้างการทำงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 กฏหมายสำหรับเด็กของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน