นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
  
 
  
  

 
 
 
 

 

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

ปีการศึกษา 2562
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ( ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2562 )
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              จำนวนนักเรียนจำหน่าย
              จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
              จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
              จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
              
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 10 พฤศจิกายน 2562 )
               จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
               จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
               จำนวนนักเรียนพิการ
               จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า
              
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 10 มิถุนายน 2562 )
               จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
               จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
               จำนวนนักเรียนพิการ
               จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
              
ปีการศึกษา 2561
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ( 10 ธันวาคม 2561 )
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
              รายชื่อนักเรียนย้ายเข้า
              รายชื่อนักเรียนย้ายออก
              รายชื่อนักเรียนออกกลางคัน
              รายชื่อนักเรียนที่จำหน่าย
              รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรือไม่ขอเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1
              จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( 10 พฤศจิกายน 2561 )
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               จำนวนนักเรียนพิการ
               จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
               จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
               จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

               ประเภทนักเรียน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( 10 มิถุนายน 2561 )
               จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
               จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
               จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
               จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
               ประเภทนักเรียน

ปีการศึกษา 2560
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (สิ้นปีการศึกษา)
               จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
               จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
               จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
               จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
               จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
               จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
               จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
               จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
               ผลการเรียนนักเรียน
               จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
               ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
               ประเภทนักเรียน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 10 พฤศจิกายน 2560 )
               ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ
               จำนวนนักเรียน แยก ชั้น เพศ
               จำนวนนักเรียน แยก อายุ
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียน
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ
               ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 10 มิถุนายน 2560 )
              จำนวน นร. ติด G
              จำนวน นร. น้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง
              จำนวน นร. พักนอน
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ
              จำนวน นร.แยก ตามศาสนา
              จำนวน นร.แยก ตามอายุ
              จำนวน นร.ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              รายชื่อ นร. ด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

กลับหน้าเดิม    หน้าถัดไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน