นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559
       ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการติดสินเกณฑ์การประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 10 พฤศจิกายน 2559 )
               จำนวนนักเรียน แยก ชั้น เพศ
               จำนวนนักเรียน แยก อายุ
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
               จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนอยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร
               น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 10 มิถุนายน 2559 )
              o-net ระดับ ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี (2556-2558)
              o-net ระดับ ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี (2556-2558)
              ข้อมูลที่ดิน รร.
              ข้อมูลประเภทโครงการต่างๆ ของ รร.
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. (รหัสต่างๆ,ชื่อ รร.ไทย,อังกฤษ,ชือ่ผู้บริหาร ,สถานที่,เบอร์โทรศัพท์)
              โครงการตามพระราชดำริ
              จำนวน นร. ติด G
              จำนวน นร. น้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง
              จำนวน นร. พักนอน
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ (ย่อ)
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ
              จำนวน นร.พิการ
              จำนวน นร.แยก ตามศาสนา
              จำนวน นร.แยก ตามอายุ
              จำนวน นร.ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนผู้บริหาร,ครู จำแนกตาม วิทยฐานะและเพศ
              จำนวนผู้บริหาร,ครู และครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิ และเพศ
              ประเภทนักเรียน
              ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพม.14 และที่ว่าการอำเภอ
              รายชื่อ นร. ด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
              รายชื่อน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
              โรงเรียนแยกตามสหวิทยาเขต
              แผ่นพับ ปี 59


ปีการศึกษา 2558
       ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการติดสินเกณฑ์การประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. โครงการในพระราชดำริ
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ตามเขตพื้นที่บริการ
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ที่ดินของโรงเรียน
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ประเภทและโครงการ รร.
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ระยะทางจาก รร.ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              ข้อมูลพื้นฐาน รร.
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              รายชื่อ นร. ที่จำหน่าย
              รายชื่อ นร.ด้อยโอกาส
              รายชื่อ นร.ติด G
              รายชือ นร.พักนอน
              รายชื่อ นร.พิการ#2
              รายชื่อ นร.พิการ
              รายชื่อ นร.พิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ( 10 พฤศจิกายน 2558 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( 10 มิถุนายน 2558 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวน นร.แยก ชั้น เพศ (อย่างย่อ)
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2558


ปีการศึกษา 2557
       ข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2557
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ม.6
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการประเมิน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลับ หน้าถัดไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน