นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

ปีการศึกษา 2560
       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( 10 พฤศจิกายน 2560 )
               ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ
               จำนวนนักเรียน แยก ชั้น เพศ
               จำนวนนักเรียน แยก อายุ
               จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
               จำนวนนักเรียนติด G
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ที่ดินของโรงเรียน
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ประเภทและโครงการของโรงเรียน
               ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงการในพระราชดำริ
               ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 10 มิถุนายน 2560 )
              จำนวน นร. ติด G
              จำนวน นร. น้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง
              จำนวน นร. พักนอน
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ
              จำนวน นร.แยก ตามศาสนา
              จำนวน นร.แยก ตามอายุ
              จำนวน นร.ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              รายชื่อ นร. ด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)


ปีการศึกษา 2559
       ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการติดสินเกณฑ์การประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 10 พฤศจิกายน 2559 )
               จำนวนนักเรียน แยก ชั้น เพศ
               จำนวนนักเรียน แยก อายุ
               จำนวนนักเรียนขาดแคลน
               จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
               จำนวนนักเรียนติด G
               จำนวนนักเรียนพักนอน
               จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
               จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
               จำนวนนักเรียนอยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร
               น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( 10 มิถุนายน 2559 )
              o-net ระดับ ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี (2556-2558)
              o-net ระดับ ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี (2556-2558)
              ข้อมูลที่ดิน รร.
              ข้อมูลประเภทโครงการต่างๆ ของ รร.
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. (รหัสต่างๆ,ชื่อ รร.ไทย,อังกฤษ,ชือ่ผู้บริหาร ,สถานที่,เบอร์โทรศัพท์)
              โครงการตามพระราชดำริ
              จำนวน นร. ติด G
              จำนวน นร. น้ำหนักเทียบเกณฑ์ส่วนสูง
              จำนวน นร. พักนอน
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ (ย่อ)
              จำนวน นร. แยก ชั้น เพศ
              จำนวน นร.พิการ
              จำนวน นร.แยก ตามศาสนา
              จำนวน นร.แยก ตามอายุ
              จำนวน นร.ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนผู้บริหาร,ครู จำแนกตาม วิทยฐานะและเพศ
              จำนวนผู้บริหาร,ครู และครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิ และเพศ
              ประเภทนักเรียน
              ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพม.14 และที่ว่าการอำเภอ
              รายชื่อ นร. ด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
              รายชื่อน้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559)
              โรงเรียนแยกตามสหวิทยาเขต
              แผ่นพับ ปี 59


ปีการศึกษา 2558
       ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              จำนวนนักเรียนจบชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการติดสินเกณฑ์การประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. โครงการในพระราชดำริ
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ตามเขตพื้นที่บริการ
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ที่ดินของโรงเรียน
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ประเภทและโครงการ รร.
              ข้อมูลพื้นฐาน รร. ระยะทางจาก รร.ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              ข้อมูลพื้นฐาน รร.
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              รายชื่อ นร. ที่จำหน่าย
              รายชื่อ นร.ด้อยโอกาส
              รายชื่อ นร.ติด G
              รายชือ นร.พักนอน
              รายชื่อ นร.พิการ#2
              รายชื่อ นร.พิการ
              รายชื่อ นร.พิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ( 10 พฤศจิกายน 2558 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ( 10 มิถุนายน 2558 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวน นร.แยก ชั้น เพศ (อย่างย่อ)
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              ข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2558


ปีการศึกษา 2557
       ข้อมูล สิ้นปีการศึกษา 2557
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ม.6
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อ,ไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการประเมิน

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า

       ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2557 )
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2556
       ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา 2556
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ม.6 และ ปวช.
              จำนวนนักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ และไม่ศึกษาต่อ
              จำนวนนักเรียนจบ ม.6 ศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ
              o net ม.3 ปี 53-55
              o net ม.6 ปี 53-55
              o-net ม.3 ปีการศึกษา 2556
              o-net ม.6 ปี การศึกษา 2556


       ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556)
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนติด G
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม. (ข้อมุูล 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนพักนอน
              จำนวนนักเรียนพิการ (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนแยกศาสนา
              จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า,ไม่มีไฟฟ้า
              น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

       ข้อมูล ณ 16 พ.ค.56
              จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ 16 พ.ค.56)
              จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56) (ภาค 1 -56)
              จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู (ข้อมูล 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียน แยกชั้น เพศ ห้องเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียน แยกตามอายุ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนขาดแคลน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม. จำแนกตามการเดินทาง (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนพักนอน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนพิการ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)
              น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.56)

ปีการศึกษา 2555
              รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาส (ข้อมูลสิ้นปี กศ. 2555)
              รายชื่อนักเรียนพิการ (ข้อมูลสิ้นปี กศ.2555)
              รายชื่อนักเรียนออกกลางคัน (ข้อมูลสิ้นปี กศ.2555)
              จำนวนนักเรียนแยก ชั้น เพศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล10 มิ.ย.55)
              จำนวนนักเรียนแยก ชั้น เพศ ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย.55)
              รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1
              รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลน ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
              รายชื่อนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2555
              รายชื่อนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2555 เทอม 1
              รายชื่อนักเรียนสังกัด สพม.14 ปี กศ.55 เทอม 1

ปีการศึกษา 2554
              ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา รายโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียน น้ำหนัก ส่วนสุง รายโรงเรียน (ข้อมุล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ,ประกอบอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554)
              จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสฯ รายโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนตามความพิการฯ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 ,ม.6, ปวช. (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554)
              จำนวนนักเรียนที่จบ ม.6 ศึกษาต่อ ,ประกอบอาชีพ (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554)
              จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสิน ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554
              จำนวนนักเรียนพักนอน รายโรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนพิการ ,ด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนแยก ชั้น เพศ อายุ โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ชั้น เพศ (ข้อมูล10 พ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ชั้น เพศ ปี กศ.2554 (ข้อมูล 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนห่างไกล เกิน 3 กม. (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.54)
              จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนก ชั้น เพศ และสาเหตุ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554
              ผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 รายโรงเรียน
              ผลการเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 รายโรงเรียน
              แผนการรับนักเรียน ปี 55 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554 รายโรงเรียน
              รายชื่อนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลน ปีการศึกษา 2554 รายโรงเรียน
              รายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2554 รายโรงเรียน