นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

นโยบาย / จุดเน้น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
  
จุดเน้น สพม.14
  
• ด้านผู้เรียน
        1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
        2. ปลูกผังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ความถนัด เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ
  
• ด้านข้าราชการครูและบุคลากร
        1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย PLC , TEPE ONLINE ,ICT
        2. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
        3. ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
        4. ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
  
• ด้านการบริหารจัดการ
        1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เป็นฐาน
        2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
        3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
        5. ส่งเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน"
        6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ SCQA,OBECQA,TQA
  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน