นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

นโยบาย / จุดเน้น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
  
จุดเน้น สพม.14
  
• ด้านผู้เรียน
        1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
        2. ปลูกผังวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        3. ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ความถนัด เต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ
  
• ด้านข้าราชการครูและบุคลากร
        1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย PLC , TEPE ONLINE ,ICT
        2. ส่งเสริมความเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
        3. ส่งเสริมความก้าวหน้า และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
        4. ส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
  
• ด้านการบริหารจัดการ
        1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เป็นฐาน
        2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
        3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
        5. ส่งเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน"
        6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ SCQA,OBECQA,TQA