นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ / เป้าประสงค์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
   
        พันธกิจ (Mission)
   
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
        2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรบนพื้นฐานความเป็นไทย
        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
 
       เป้าประสงค์ (Goal)
   
        1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
        2. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานืั้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
        6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
       กลยุทธ์ (strategy)
   
        1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
        2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม บนพื้นฐานความเป็นไทยและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        3. เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
        4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และส่วเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
       ค่านิยมองค์กร (Core Values)
   
              "จิตบริการ งานเป็นเลิศ"
        Service Mind & Work Excellence
   
   
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน