นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

 
 
 
 
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ / เป้าประสงค์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

        พันธกิจ

        1. ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสากล
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
 

        เป้าประสงค์

        1. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
        2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
        3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
        4. สถานพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ