สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ม.3 และม.6 สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     สพม.14 รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
     สตรีระนอง สพม.14 รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยรับรางวัลชนะเลิศ เพชรยอดมงกุฎ
     สตรีระนองรับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Model “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลประกวดคลิปสั้น
     กะทู้วิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศโชว์ผลงาน สกรีน และตัดสติกเกอร์ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”
     เด็กตะกั่วป่า “เสนานุกูล” คว้ารองแช้มป์ World Youth Muaythai Championship 2018
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
     โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม.14 รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
     เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
     นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี 2561 สพม.14
     แสดงความยินดีนางสุคนธ์ เทพณรงค์ รับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล"
     ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
     รางวัลเด็กดีมีค่านิยม
     สพม.14 รับ 4 รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
     สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
     สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
     นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
     นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
     เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
     ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
     คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
     รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
     สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
     เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
     สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
     นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี (น้องแก้ม) รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงสากล
     นายคุณากร จินดา 3 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
     เด็กหญิงญาดา สัจจากุล 2 รางวัลชนะเลิศแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน