เด็กภูเก็ตวิทยาลัยรับรางวัลชนะเลิศ เพชรยอดมงกุฎ
     สตรีระนองรับรางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Model “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลประกวดคลิปสั้น
     กะทู้วิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศโชว์ผลงาน สกรีน และตัดสติกเกอร์ “เส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”
     เด็กตะกั่วป่า “เสนานุกูล” คว้ารองแช้มป์ World Youth Muaythai Championship 2018
     เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2561
     โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม.14 รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ ผลสอบ O-NET TOP 100 จำนวน 35 คน
     เด็กเสนาฯ รับเข็มพระนามาภิไธยเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์
     นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี 2561 สพม.14
     แสดงความยินดีนางสุคนธ์ เทพณรงค์ รับรางวัล"ครูดีปูชนียบุคคล"
     ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
     รางวัลเด็กดีมีค่านิยม
     สพม.14 รับ 4 รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559
     สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
     สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
     นางสาวกนกวรรณ อธิมุตติกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
     นายคุณากร จินดา นักเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2559
     เด็กเก่ง สพม.14 สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
     ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ
     คนเก่ง สพม.14 คว้า 4 รางวัลชนะเลิศในแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
     รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
     ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
     สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
     เด็กสตรีระนองรับรางวัลประกวดคำขวัญ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
     สพม.14 รับโล่ O-NET สูง อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัล“ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากต้นยางนา” ประเทศมาเลเซีย
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
     เด็กดีบุกพังงาวิทยายนคว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
     ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
     นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี (น้องแก้ม) รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงสากล
     นายคุณากร จินดา 3 เหรียญทอง แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
     เด็กหญิงญาดา สัจจากุล 2 รางวัลชนะเลิศแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน