Information
ขอแสดงความยินดีนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูดีไม่มีอบายมุขและครูดีของปวงประชา
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงรัตน์ กวดกิจการ ครูโรงเรียนสตรีพังงา รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณระดับครูผู้สอน จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา และรับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา รับโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล5000บาท จากผู้ว่าจังหวัดพังงา ในงานวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมท้ายทอย เทคนิคพังงา เขต 2 จังหวัดพังงา นางดวงรัตน์ฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ไดรับรางวัลเพราะเป็นผลที่ได้จากการทำงานสร้างนักเรียน ให้มีศักยภาพ มีความรู้. มีทักษะชีวิต เห็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคตที่ดี
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด