Information
สพม.14 รับ 3 รางวัล ที่ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับดีเด่น และโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o –net) ประจำปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลำดับที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับที่ 5 ของประเทศ จากนายณรงค์ แผ้วพลสงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด