Information
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
       นายชยางกูร ทองสกุล นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ/ ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด