การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
     คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     แบบฟอร์มตัวชี้วัด PDF
              - แบบฟอร์มที่1
              - แบบฟอร์มที่2
              - แบบฟอร์มที่3
              - แบบฟอร์มที่4
              - แบบฟอร์มที่5
              - แบบฟอร์มที่6
              - แบบฟอร์มที่6.1
              - แบบฟอร์มที่6.2
              - แบบฟอร์มที่7
     แบบฟอร์มตัวชี้วัด WORD
              - ใบรองปก+ลิขสิทธิ์ 62
              - คำนำ 62
              - สารบัญ
              - กรอบแนวทาง 62
              - ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล
              - ตัวชี้วัดที่ 1.3 O-Net
              - ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS
              - ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
              - ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดพลังงาน
              - ตัวชี้วัดที่ 6.2 ลดขยะ
              - ตัวชี้วัดที่ 6.3 การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
              - ตัวชี้วัดที่ 6.4 ITA
              - ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นำ
              - ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตาม
              - ตัวชี้วัดที่ 6.7 , 6.7.1-2 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8 คุณธรรม , 6.8.1 การตรวจสอบการเงินฯ
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 ตัวชี้วัดระบบบัญชีการศึกษา
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 แบบที่1
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 แบบที่2
              - ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 โรงเรียนวิถีพุทธ
              - ตัวชี้วัดที่ 6.9 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
              - ภาคผนวก 62

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน