การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
     คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     เอกสารดาวน์โหลด
              - ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียน
              - ตัวชี้วัดที่ 1.3 o net
              - ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 แผนสร้างความรับรู้
              - ตัวชี้วัดที่ 4.1 พัฒนานวัตกรรม
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 smartcard+GPA
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 รร.วิถีพุทธ
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 ระบบบัญชี
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ต้นทุนต่อหน่วย
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
              - ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 ตรวจสอบบัญชี
              - ภาคผนวก 61

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน