คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
     คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     02 ปกใน+รองปก
     03 คำนำ 63
     04 สารบัญ 63
     05 กรอบแนวทาง 63
     06 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net
     07 ตัวชี้วัดที่ 2 ศตวรรษที่ 21
     08 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไปขึ้นไป
     09-ตัวชี้วัดที่-4.1-การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล-GPA-63-สนผ.
     10-ตัวชี้วัดที่-4.2-PSC แก้ไขตัวเลขในช่องเกณฑ์
     11 ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน
     12 ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     13 ตัวชี้วัดที่ 7 ITA
     14 ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้นำ
     15 ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบติดตาม
     16 ตัวชี้วัดที่ 10.1 VIDEO Conference
     17 ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)
     18 ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สคส.)
     19 ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
     20 ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตสน.)
     21 ตัวชี้วัดที่ 11.4 โรงเรียนวิถีพุทธ
     22 ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
     23 ตัวชี้วัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
     24 ภาคผนวก 63
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน