Information
ผอ.สพม.14 ให้สัมภาษณ์นักข่าว ผลสอบ O-NET สพม.14 ปีการศึกษา 2555
       เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2556 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สมพ.14 ได้ให้สัมภาษณ์ นักข่าว เกี่ยวกับผลการสอบ O-NET สพม.14 โดยกล่าวว่า ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสพม.14 ปีการศึกษา 2555 เพิ่มสูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยของ สพม.14 สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 8 กลุ่มสาระฯ) เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ค่าเฉลี่ยของ สพม.14 เพิ่มสูงขึ้น 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยของ สพม.14 สูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4 กลุ่มสาระฯ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ พลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายสมบูรณ์ฯ กล่าวต่อว่า จากผลการสอบ O-NET ปี 2555 นี้ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.14 ที่สามารถพัฒนาคุณภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และ สพม.14 จะพยายามมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าเป็นห่วงเรื่องอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน จึงขอให้โรงเรียนเตือนและกำชับนักเรียน ผู้ปกครองให้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก โดยเฉพาะการเล่นน้ำในสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด