Information
รอง ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดอบรมวิทยากรครูแกนนำป้องกันยาเสพติด
       เช้าวันนี้ ( 28 มีนาคม 2556 ) นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดการอบรม การจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิทยากรครูแกนนำป้องกันยาเสพติด (โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิทยากรป้องกันยาเสพติด) ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรม และนายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ตกล่าวรายงาน สพป.ภูเก็ตจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2556 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงโดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนวิทยากร ซึ่งวิทยากรที่ให้การอบรมคือ พันตำรวจโท นิมิต ชิตเจริญ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษฯ ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ D.A.R.E และคณะ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้เข้ารับการอบรมประกอบครูทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สังกัด สพป.ภูเก็ต สังกัด สพม.14 สังกัดการอาชีวศึกษา สังกัดการศึกษาพิเศษ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 91 คน การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูที่เข้ารับการอบรม ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนเทคนิคการเป็นวิทยากรในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด