Information
สพม.14 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       สพม.14 ประชุมครูที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ภูเก็ตวิทยาลัย สตรีภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 4 – 5 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักภาพนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมค่ายในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด