Information
สพม.14 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการใช้โปรแกรม Students 2551
       วันที่ 19 มีนาคม 2555 สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการใช้โปรแกรม Students 2551 ในการจัดทำฐานข้อมูลรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ให้กับข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน เพื่อให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ และวิธีการคิดคำนวณสัดส่วนร้อยละ 80 ของผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และร้อยละ 20 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้เรียนนำมาคิดสัดส่วนร้อยละ80 รวมกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นำมาคิดสัดส่วนร้อยละ 20 รวมกันเป็นผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งการจัดอบรม จัดเป็น 3 จุด พร้อมกัน คือ จุดที่ 1 จัดอบรม ณ สพม.14 จังหวัดพังงา จุดที่ 2 จัดอบรม ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และ จุดที่ 3 จัดอบรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำหรับจุดอบรม สพม.14 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 26 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด