Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดระนอง
       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม. 14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน 12 คน โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบ เรื่องประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพม.14 การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.14 บทบาทคณะกรรมการการรับนักเรียน การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.14 และวาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ และการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการรับนักเรียน เรวดี ข่าว / ทวีศักด์ ภาพ
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด