Information
ประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สังกัด สพม.14
       นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สังกัด สพม.14 ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีนายเสริมศักดิ์ ดิษฐ์ปาน ผอ.สพม.11 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินอื่นๆ ที่ร่วมประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วยอาจารย์ บุญรัตน์ พิมพ์พา หัวหน้าโครงการโรงเรียนในฝัน ผู้แทนจาก สพฐ. นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน นายโกศล ใสขาว ผอ.ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผอ.ร.ร.ทับปุดวิทยา นายปัญญา เล็กขำ ผอ.ร.ร.ทับปุด สังกัด สพป.พังงา นายสุนทร ขันภักดี นายนิมิตร ต่อฑีฆะ ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงา นายถาวร เวชจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.14 และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา มีคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ การประเมินโรงเรียนในฝัน ประเมินเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระฯ โดยการนำเสนอของนักเรียน ซึ่งจากการประเมินในครั้งนี้ ได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันทั้ง 2 โรง นำมาซึ่งความดีใจ ปราบปลื้มยินดีแก่คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการได้ฝากข้อคิดให้กับโรงเรียนทั้งสองว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนจะได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันในครั้งนี้ แต่ทั้งสองโรงเรียนก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จึงขอให้โรงเรียนมีความตั้งใจ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน แก้ไขในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นที่ยอมรับแก่โรงเรียนอื่นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด