Information
ประชุมคัดเลือกผู้แทนสมาคมและองค์กรแบบเลือกกันเอง ในการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สพม.14 ประชุมผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นผู้แทนสมาคมและองค์กร แบบวิธีเลือกกันเอง ในการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม. 14 โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีผู้มีสิทธิ์จากสมาคมและองค์กรเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน โดยวิธีการเลือกกันเองครั้งนี้ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล ) จำนวน 3 คน ผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวน 1 คน สำหรับการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในส่วนผู้แทนกลุ่มองค์กรและสมาคม มีจำนวน 7 คน และผลการคัดเลือกและสรรหาผู้แทนสมาคมและองค์กร ได้แก่นายวิชาญ จตุราบัณฑิต ผู้แทนองค์กรชุมชนชายค่าย นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ผู้แทนองค์กรเอกชนหอการค้าจังหวัดพังงา นายวิชัช ไตรรัตน์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล นายรุ่งโรจน์ บุญนาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา นายจรุง สังข์รักษ์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู นายสมควร ดิษฐ์สุวรรณ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และนายแพทย์พิสิฐ ยงยุทธ์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด