Information
สพม.14 ประชุมบุคลากรอื่น มาตรา 38 ค.(2)
       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สพม.14 ประชุมบุคลากร ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สพม. 14 เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยให้บุคลากร จัดทำตัวชี้วัด คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปใช้ในการประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมและให้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากร พร้อมให้แนวคิดในการปฏิบัติงานว่า " ต้องรอบรู้วิชาสารพัด ต้องเร่งรัดรวดเร็วงานทั้งหลาย ต้องริเริ่มหลายแบบให้แยบคาย ทุ่มใจกายสุดชีวิตพิชิตงาน" เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด