Information
สพม.14 ประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 255 สพม.14 จัดประชุมคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม และ มีคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยวาระการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยวาระที่เสนอเพื่อทราบ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องจังหวัดพังงา แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการรับผิดชอบดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เรื่องข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี(ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง) "ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานควบคู่กับผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันนายอำเภอทำงานควบคู่กับผู้กำกับการสถานีตำรวจช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่" เรื่อง นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมันตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เรื่อง สรุปผลการประชุม สพศ.จ.พังงา ครั้งที่ 1/2556 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และเรื่องผลการดำเนินงาน / ข้อเสนอแนะ ตามภารกิจหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน และมีระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการจัดทำ MOU ตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน โดยคณะอนุกรรมการร่วมกันกำหนดช่วงระยะเวลาการทำ MOU สถานที่จัดทำ MOU และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ MOU ซึ่งจะต้องนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพิจารณาอีกครั้ง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด