Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 ครั้งที่ 1/2556
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีนางสาวสุรางค์ บุญฮก ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่1 พิจารณาการจัดทำแผนการจัดชั้นเรียน ชั้นม.1 และม.4 ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2556 – 2557 เรื่องที่ 2 ขอความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการของ สพม.14 ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องที่ 3 ขอความเห็นชอบในการขอตั้งงบประมาณ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เรื่องที่ 4 ขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่องที่ 5 ขอความเห็นชอบการออกประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 สพม.14 เรื่องที่ 6 ขอความเห็นชอบ เรื่องการจัดสรรเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2556 และเรื่องที่ 7 ขอพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน เรวดี ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด