Information
สพม.14 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาและครู ก่อนเปิดภาคเรียน
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด ทุกคน จำนวน 1,366 คน แบ่งเป็น 3 จุด จุดที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาราบีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จุดที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และจุดที่ 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม ตามลำดับ และนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานก่อน เปิดภาคเรียน รวมทั้ง ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ และผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์จาก สพม.11 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน