Information
ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา
       นายประพัฒน์ รัตนอรุณ ผอ. สพม.14 มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารสินทรัพย์ในสถานศึกษา แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งประกอบดัวย รองผอ.ร.รและครูที่รับผิดชอบการเงิน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-28เม.ย.61 ที่โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน