Information
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
       วันที่ 5 เมษายน 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เพื่อให้กำลังใจในการทำงานผู้บริหารและครู โดยได้มอบนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องวิทยาฐานะของครู ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การทำงานเป็นทีมนำไปสู่ความสำเร็จ และติดตามการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในงานต่างๆ รวมทั้งสภาพปัญหา ความต้องการช่วยเหลือของโรงเรียน โดยมีนายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการบริหารจัดการของโรงเรียน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน