Information
สพม.14 สร้างความเข้าใจการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 มอบนโยบาย ครู ผู้บริหาร ในการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน การจัดทำคำอธิบายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน