Information
สพม.14 สร้างความเข้าใจการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบัติ
       วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 มอบนโยบาย ครู ผู้บริหาร ในการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน การจัดทำคำอธิบายวิชา โครงสร้างรายวิชา และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด