Information
ค่ายอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง
       วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สภานักเรียนในหัวข้อ “ภาวะผู้นำนักเรียน” โดยมีนางนางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนสตรีระนองได้แสดงพลังขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย ได้ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานของสภานักเรียน สร้างความรักสามัคคีรู้จักเสียสละอุทิศตนในการทำงานให้กับโรงเรียนและสภานักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในความเป็นผู้นำตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีระนอง
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด