Information
สพม.14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ออกตรวจพื้นที่ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off ) จังหวัดพังงา ในพื้นที่วัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตามแผนปฏิบัติการตรวจพื้นที่ฯ ของจังหวัดพังงา ซึ่งมีการกำหนดลงพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แบบยั่งยืน ให้ระดับตำบลเป็นแกนหลัก
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน