Information
สพม.14 ร่วมมือ อบจ.พังงา จัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา
       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษา (โครงการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้ลงนาม กับ โรงเรียนสตรีพังงา สังกัด สพม.14 โดยนายสมควร ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงาผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดวัดพังงา เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงากับโรงเรียนสตรีพังงา ในการจัดการศึกษาตามโครงการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา อบจ.พังงา ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความพร้อมทักษะด้านกีฬาเฉพาะด้าน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น เป็นการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬา ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและกีฬาของท้องถิ่น
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน