Information
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
       นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET สพม.14 ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสอบของนักเรียน โดย สพม.14 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะติดตาม ตรวจเยี่ยม เป็น 3 คณะ ประกอบด้วยคณะที่1 ติดตามศูนย์สอบที่ 1-2 พื้นที่จังหวัดพังงา นำโดยนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 คณะที่ 2 ติดตามศูนย์ที่ 3 พื้นที่จังหวัดระนอง นำโดยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 และคณะที่ 3 ติดตามศูนย์ที่ 4 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล ในการดำเนินการสอบ O-NET ของ สพม.14 ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน