Information
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
       วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ( 2561-2564 ) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ร ่วมพิจารณา SWOT จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค รวมทั้งร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้น ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมครั้งมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 27 มกราคม 2561 ระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และระยะที่ 3 ศึกษาดูงานกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 29 –31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และในพิธีเปิด ได้มีการมอบรางวัลบุคลากร สพฐ.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 และมอบกองทุนช่วยเหลือเด็ก สพม.14 ซึ่ง ดร.กมล รอดคล้าย สมทบกองทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยผอ.สพม14 เป็นผู้แทนมอบ
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน