Information
ประชุมคณะกรรมการยกร่างจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
       วันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการวิเคราะห์หา SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม จุดเน้น และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพม.14 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 รองผอ.สพม.14 ผ ู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 3 จังหวัด (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จังหวัดละ 3 คน และ ผ ู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 เพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.14 ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน